Przedsiębiorcy z Wielkopolski z nową szansą na dotacje jeszcze w marcu 2012

Do dnia 19 kwietnia 2012 r. przyjmowane będą wnioski o dotację w działaniu 1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

W działaniu przewidziano 2 schematy wsparcia a dostępny budżet wynosi ok. 14 mln euro (z czego na schemat I - projekty inwestycyjne przypada 7 mln, schemat III - innowacje stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata - 7 mln).
Uznanie kosztów inwestycyjnych za kwalifikujące się do wsparcia nastąpić może po ich poniesieniu najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Projekty jakie mogą ubiegać się o wsparcie powinny dotyczyć inwestycji w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne oraz wiązać się z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub rozbudową istniejącej firmy albo przyczyniać do dywersyfikacji produkcji firmy poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Jakie działania i pomysły przedsiębiorców będą preferowane przy ocenie projektów?

Podczas oceny złożonych wniosków aplikacyjnych preferowane będą projekty przyczyniające się do zwiększania wartości sprzedaży produktów bądź usług lub obniżenia kosztów produkcji / świadczenia usług w firmie wnioskodawcy. Ponadto pozytywnie oceniane będzie posiadanie przez wnioskodawców certyfikatów ISO lub innych certyfikatów zarządzania jakością, otrzymanie nagród, wyróżnień, posiadanie przez wnioskodawcę patentów na wynalazek, itp.

Preferowane w ramach działań 1.1 oraz 1.2 będą projekty zakładające m. in.: innowacyjność (technologiczną, procesową, produktową: towar/usługa, organizacyjną), dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów Jednolitego Rynku Europejskiego, realizację na obszarach wiejskich, stosowanie rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Dla projektów inwestycyjnych zakładających nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych wymagane jest wdrożenie technologii stosowanych na świecie nie dłużej niż od 3 lat.

Maksymalna kwota bezzwrotnego wsparcia wynosi do 1 200 000 zł dla przedsiębiorstw korzystających ze schematu I oraz aż do 4 mln zł w schemacie III (innowacje na skalę światową).