Pomorze Zachodnie - ogłoszono konkurs w działaniu 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie

Jeszcze tylko do 30 kwietnia 2012 r. istnieje możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji przez przedsiębiorstwa planujące inwestycje na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
Wspierane będą projekty zakładające wdrożenie technologii stosowanych na świecie nie dłużej niż od 5 lat.

Jakie wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw mogą liczyć na bezzwrotne wsparcie finansowe?
Wśród wydatków kwalifikowanych jakie przedsiębiorcy mogą ponieść w związku z planowaną inwestycją przewidziane są m. in.:
- zakup środków trwałych (nowe i używane),
- zakup wartości niematerialnych i prawnych,
- leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- zakup robót i materiałów budowlanych do wysokości 30% całkowitych wydatków kwalifikowanych inwestycji,
- podatek VAT związany z ww. wydatkami jeśli Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia,
- zakup usług szkoleniowych niezbędnych do realizacji projektu do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

W odróżnieniu do poprzednich konkursów obniżono pułap wydatków przewidzianych na prace i materiały budowlane a także usunięto z katalogu kosztów kwalifikowalnych możliwość zakupu nieruchomości.

Jakie działania będą preferowane przy ocenie projektów?
Podczas oceny złożonych wniosków aplikacyjnych preferowane będą projekty innowacyjne, przyczyniające się do powstania nowych miejsc pracy oraz zlokalizowane na obszarach o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno – gospodarczej.

Przedsiębiorca realizujący projekt może otrzymać nawet do 4 mln zł dotacji w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Minimalna wartość projektu powinna wynieść 40 tys. zł.
Procentowa wysokość wsparcia wynosi 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych dla firm mikro i małych a 50% dla firm średnich. Firmy z branży transportowej mogą liczyć na wsparcie do wysokości 40%.

Potrzebują Państwo dodatkowych informacji i pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej?

OFERUJEMY BEZPŁATNĄ WERYFIKACJĘ SZANS NA UZYSKANIE DOTACJI UNIJNEJ
Nasi specjaliści pomogą Państwu przebrnąć przez procedury konkursowe oraz przygotują profesjonalny projekt, który uzyska możliwie maksymalną punktację. Pomagamy dobrać optymalne i innowacyjne rozwiązania, dobieramy odpowiedni montaż finansowy oraz sporządzamy pełny wniosek wraz z biznes planem przedsięwzięcia. Pomagamy zdobyć Opinię o innowacyjności jako kluczowy dokument podnoszący wartość merytoryczną projektu.