Nabory wniosków o dotacje dla firm na Lubelszczyźnie w 2012 r.

15 marca 2012 r. zakończono pierwszy tegoroczny nabór wniosków o dotacje w działaniu 1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. O wsparcie w wysokości do 1 mln pln mogły starać się mikroprzedsiębiorstwa (firmy zatrudniające do 10 pracowników na etacie) działające na rynku ponad dwa lata.

Kiedy można jeszcze składać wnioski o dotację?

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naboru wniosków w działaniu "1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw" wnioski będzie można ponownie składać w sierpniu 2012 r. Dodatkowo przeprowadzone mają być także nabory wniosków w działaniach: 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw (lipiec 2012), 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw (grudzień 2012).

Jakie rodzaje projektów mogą liczyć na bezzwrotne wsparcie finansowe?

W ramach działania 1.2 wspierane będą projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie Województwa Lubelskiego podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez:

  • zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa,
  • zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem,
  • dywersyfikację produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych produktów/usług,
  • zasadnicze zmiany dotyczące procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowę przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego).

Przedsiębiorstwa planujące w ramach inwestycji także prace budowlane powinny liczyć się z koniecznością przedstawienia na etapie składania wniosku o dotację kompletu dokumentacji technicznej i wymaganych pozwoleń (m.in. pozwolenie na budowę).

Jakie działania będą preferowane przy ocenie projektów?

Podczas oceny złożonych wniosków aplikacyjnych preferowane będą projekty innowacyjne (innowacja usługowa, produktowa lub procesowa) i przyczyniające się do powstania nowych miejsc pracy. Szanse na dotację mają podmioty gospodarcze dysponujące potencjałem do realizacji inwestycji a także wykazujące wysoki stopień gotowości do jej wdrożenia. Szczegółowa bezpłatna analiza stopnia wypełnienia prze dany projekt inwestycyjny kryteriów oceny wniosków jest pierwszym etapem współpracy z Proinvest Consulting i pomoże Państwu w podjęciu decyzji o sensowności ubiegania się o dotację unijną.

Przedsiębiorca realizujący projekt może otrzymać nawet do 1 mln zł bezzwrotnej dotacji w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dotacji powinna wynieść 30 tys zł.

Procentowa maksymalna wysokość wsparcia wynosi 70% całkowitych wydatków kwalifikowanych.