Dotacje na Mazowszu dostępne po raz ostatni

Przedsiębiorcy z Mazowsza mają do 18 listopada 2011 r. okazję po raz ostatni sięgnąć po bezzwrotną dotację unijną w ramach Programu Regionalnego.

We wrześniu 2011r. ogłoszony został jedyny w tym roku nabór wniosków o dotacje w działaniu 1.5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego na lata 2007-2013.
Obecnie o wsparcie w wysokości do 1,3 mln pln mogą starać się średnie przedsiębiorstwa.

Do kiedy można składać wnioski o dotację?

W ramach trwającego naboru w poddziałaniu 1.5 wnioski składać można do dnia 14 października 2011 r.
Już za chwilę rozpoczną się zaś nabory wniosków dla firm małych (nabór do 2 listopada) oraz dla mikroprzedsiębiorstw (termin do 18 listopada 2011 r).

Jakie rodzaje projektów mogą liczyć na bezzwrotne wsparcie finansowe?

W ramach poddziałania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości wspierane będą projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie Województwa Mazowieckiego podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez:

- nabycie środków trwałych (nowe i używane) oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa; rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa; dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów; zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.
- zakup nieruchomości niezabudowanej (do 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych inwestycji) lub nieruchomości zabudowanej czy lokalu,
- prace budowlano-montażowe, wykończeniowe, dostosowanie obiektów i pomieszczeń na potrzeby inwestycji, itp.,
- nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Jakie działania będą preferowane przy ocenie projektów?

Podczas oceny złożonych wniosków aplikacyjnych preferowane będą projekty innowacyjne (innowacja produktowa lub procesowa), przyczyniające się do powstania nowych miejsc pracy oraz zlokalizowane na obszarach o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno – gospodarczej.

Przedsiębiorca realizujący projekt może otrzymać nawet do 1,3 mln zł dotacji w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość wsparcia powinna wynieść 100 tys zł.

Procentowa wysokość wsparcia wynosi do 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych.