Dotacje do 300 tys. zł dla podmiotów gospodarczych z Województwa Łódzkiego

Jeszcze tylko do 29 sierpnia 2011 r. istnieje możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji unijnej przez mikroprzedsiębiorstwa oraz małe firmy (podmioty gospodarcze zatrudniające do 50 osób) planujące nowe inwestycje na terenie Województwa Łódzkiego.

Pierwszy konkurs w działaniu III. 6 w czerwcu 2011r. przyniósł rozstrzygnięcie w postaci przyznania dotacji aż 388 podmiotom gospodarczym.
W trwającym konkursie na wsparcie firm sektora MSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działanie III.6. Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw przeznaczono do rozdysponowania ze środków publicznych kwotę kolejnych 30 milionów złotych.

Przedsiębiorca realizujący projekt może otrzymać do 300 tys. zł dotacji w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Procentowa wysokość wsparcia wynosi do 70% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów polegających na bezpośrednich inwestycjach w mikro i małych przedsiębiorstwach rozumianych jako:
- działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
- dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług,
- unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
- modernizację środków produkcji.
Pomoc może być udzielona na realizację nowych inwestycji lub rozpoczęcie bądź kontynuację bezpośrednich inwestycji oraz na doradztwo w zakresie poprawy efektywności prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw mogą liczyć na bezzwrotne wsparcie finansowe?

Wśród wydatków kwalifikowanych jakie przedsiębiorcy mogą ponieść w związku z planowaną inwestycją przewidziane są m. in. koszty:
• zakupu środków trwałych (niezbędnego sprzętu, wyposażenia, urządzeń bezpośrednio związanych z realizacją projektu)
• koszty prac budowlanych
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej)
• nabycie niezabudowanej nieruchomości bezpośrednio związanej z celami projektu objętego wsparciem (wydatki na nabycie tej nieruchomości nie mogą stanowić więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych projektu)
• nabycie nieruchomości zabudowanej
• koszty uzyskania certyfikatu dla wytwarzanych produktów i świadczonych usług,
w powiązaniu z przedmiotem inwestycyjnym projektu,
• zakup usług szkoleniowych (do wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych projektu)

Jakie działania będą preferowane przy ocenie projektów?

Przy ocenie złożonych wniosków aplikacyjnych preferowane będą projekty przyczyniające się do powstania nowych miejsc pracy, wprowadzające na rynek nowe, innowacyjne produkty lub usługi (rozszerzenie oferty przedsiębiorcy), przyczyniające się do oszczędności surowców i energii (zastosowanie energooszczędnych technologii), ograniczające emisję szkodliwych substancji do środowiska. Premiowany w ocenie projektów jest wzrost wielkości sprzedaży i liczby odbiorów firm ubiegających się o wsparcie.

Ważnym aspektem podczas oceny wniosków przez ekspertów będzie stosunek przewidzianych w inwestycji nakładów do oczekiwanych rezultatów. Preferowane będą projekty, które w najwyższym stopniu przyczyniają sie do poprawy sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy (wpływają na wzrost sprzedaży produktów i usług), a jednocześnie charakteryzują się efektywnością kosztową tj. efektywnością wydatków projektu, przy zachowaniu wysokiej jakości projektu (relacja nakład/rezultat).