83 mln zł czeka na przedsiębiorców ze Śląska

Jeszcze tylko w okresie do 7 grudnia 2011 r. można ubiegać się o bezzwrotne dotacje unijne w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wdrażanie inwestycji zlokalizowanych na obszarze Województwa Śląskiego.

Do rozdysponowania w ramach trwającego konkursu wniosków w Poddziałaniu 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013) jest ponad 83 mln zł.

Przedsiębiorca realizujący projekt może otrzymać do 60% zwrotu poniesionych kosztów (firmy mikro i małe). Firmy średnie mogą liczyć na uzyskanie refundacji do 50% kosztów.
Maksymalna wartość dotacji wynosi 750 tys zł. Dla firm mikro dotacja nie może przekroczyć 200 tys zł.

Jakie projekty uzyskają wsparcie finansowe w postaci dotacji?

Przykładowe rodzaje projektów objętych bezzwrotnymi dotacjami obejmują:
- rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
- działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
- dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług,
- działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej,
- dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska,
- zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem (na poziomie regionalnym i lokalnym).

Czy przy ocenie wniosków stosowane są jakiekolwiek preferencje?

Zgodnie z zapisami Przewodnika po kryteriach wyboru projektów przy wyborze wniosków o dotacje preferowane będą projekty, w ramach których Wnioskodawca wykaże się wysokim stopniem gotowości organizacyjnej, doświadczeniem, powiązaniem proponowanego projektu z innymi własnymi przedsięwzięciami. Dodatkowe punkty przyznawane będą projektom zwiększającym poziom przedsiębiorczości i rozwoju w regionie oraz poziom zatrudnienia, cechujących się innowacyjnością wdrażanych rozwiązań. Pozytywnie ocenione będą inwestycje zlokalizowane na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia.